Polityka prywatności i plików cookies

I. Dane osobowe

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

 • 1. Co to są dane osobowe?

  Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też stanowić takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

 • 2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

  Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci oraz Pracownicy i Współpracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem.

 • 3. Co to znaczy przetwarzanie danych?

  Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem – takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  • 4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)? Administratorem Twoich danych jest KOYDO Sp. z o.o. 81-044 Gdynia ul. Kartuska 15A/4 NIP: 9581738981

   adres email do korespondencji: biuro@koydodesign.com

 • 5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

  Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”) lub w różnych aktach prawa krajowego, takich jak ustawy lub rozporządzenia.

  Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

  • • swoje dane możesz nam udostępnić wysyłając maila. Twoje dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażasz automatycznie w chwili, gdy wysyłasz do nas swoje dane (np. adres mailowy). Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie informacje, o ile tylko nie zostałeś naszym Klientem.

  • • jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej zawarcia, a po jej zawarciu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,

  • • jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług np. odbiorcą przygotowanych przez nas informacji marketingowych – Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrazić ją możesz ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej lub pozytywnie odpowiadając na przesłane przez nas zapytanie o możliwość dostarczenia Ci oferty. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia Ci usługi oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane.

  • • Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • • Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to na Twój wniosek (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez na przetwarzania określają przepisy prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • 6. Komu przekazujemy Twoje dane?

  Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe, dostawcy usług informatycznych lub inni wskazani w zawartej z Tobą umowie podwykonawcy naszych usług (na przykład – dystrybutorzy, firmy spedycyjne i kurierskie). Jeśli jako nasz pracownik zostałeś uczestnikiem Pracowniczego Planu Kapitałowego, Twoje dane przekażemy do instytucji finansowej, która nim zarządza. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, na przykład sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala.

  Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich. Tekst RODO jest dostępny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (link do strony zewnętrznej Komisji Europejskiej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

  7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.

  Twoje dane mogą też trafić do nas w związku z np. przeprowadzonym szkoleniem, wówczas możemy przetwarzać je krótkim okresie czasu, dla celów związanych z rozliczeniem się finansowym z podmiotem, który zlecił nam te szkolenie lub w celu wystawienia Ci zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Po tym czynnościach niezwłocznie usuniemy Twoje dane i na pewno nie będziemy ich wykorzystywać w innym celu – np. do reklamowania naszej działalności, chyba, że jasno i wyraźnie udzielisz nam na to zgody.

  Jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług i zawarliśmy w tej sprawie umowę, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, będzie posiadać Twoje dane w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej i przetwarzać przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty zakupu/zawarcia umowy.

  Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

 • 8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

  Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

  • • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
  • • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  • • żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  • • lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  • • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
  • • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

  Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w artykułach15 do 21 RODO, którego pełny tekst jest dostępny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (link do strony zewnętrznej Komisji Europejskiej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

  Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.

  Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

  W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

 • 10. Jak chronimy Twoje dane?

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

  Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia stosowany przez nas 256-bitowy protokół bezpieczeństwa TLS, w wersji 1.2. Jego symbolem graficznym może być zielona kłódka wyświetlająca się w przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony. Dzięki szyfrowaniu strony przed jej przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na naszą stroną, która nie została w żaden sposób zmodyfikowana w trakcie, gdy podróżowała do Ciebie przez Internet.

 • 11. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

  Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości oraz osób zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień o naszej działalności, w tym newslettera. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak numery telefonów i adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz ofert handlowych.

  Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień lub subskrybować usług świadczonych przez naszą firmę, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu art. 8 RODO, to znaczy nie ma ukończonych 16 lat.

 • 12. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Administrator co do zasady nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak z uwagi na zamieszczenie na stronach internetowych wtyczek do naszych kont prowadzonych na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram oraz LinkedIn, Pinterest i Twitter, dane Użytkowników – w przypadku użycia tych wtyczek – mogą być przekazane poza EOG, do państw trzecich, które nie zapewniają identycznego poziomu ochrony danych osobowych, jaki gwarantuje RODO.

  Informujemy, że właściciele poszczególnych portali społecznościowych deklarują, iż w przypadku ewentualnego transferu danych osobowych poza EOG, będzie to realizowane na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO lub innych równoważnych mechanizmów przewidzianych w Rozdziale V RODO.

  W celu otrzymania aktualnej i pełnej informacji na ten temat, każdorazowo należy zapoznać się ze szczegółowymi komunikatami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez poszczególne portale społecznościowe, zamieszczonymi na ich stronach internetowych. Dostępne są one po następującymi linkami:

II. Monitoring wizyjny

 • 1. Podstawa prawna:

  Podstawą prawną stosowania monitoringu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako Administratora Danych (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności wynika on z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mienia, wyjaśniania sytuacji konfliktowych związanych z wniesionymi skargami, ustalenia sprawców zdarzeń oraz zgromadzenia dowodów na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 • 2. Cel stosowania monitoringu:

  Prowadzimy monitoring wizyjny w celu:

  • • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych pracowników, klientów oraz innych osób znajdujących się na terenie naszej Firmy;
  • • zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie naszej Firmy, w tym zapobieganie kradzieżom i dewastacjom;
  • • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Firmę na szkodę.
 • 3. Forma monitoringu:

  Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się na terenie obiektów należących do Firmy. Obszar objęty monitoringiem posiada wyraźne oznaczenie w postaci piktogramów wraz informacją zawierającą nasze dane kontaktowe. Piktogramy takie zamieszczone zostały przy wszystkich wejściach na obszar objęty monitoringiem.

 • 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

  Zakres możliwych przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:

  • • wizerunek osób fizycznych,
  • • nr rejestracyjny pojazdu,
  • • czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,
  • • sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.
 • 5. Czas przechowywania i udostępnianie:

  Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

  Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie naszym imiennie do tego upoważnionym pracownikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do zapisów wideo na podstawie przepisów prawa.

  Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa lub też w związku ze złożoną skargą – reklamacją.

 • 6. Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:

  Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługują te same prawa, jakie wymienione zostały w punkcie I.8.

III. Pliki cookies

  • 1. Czym są pliki cookies i do czego służą?

   Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości użytkowników, a jedynie Twojego urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu używanej przez Ciebie przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych sprzętu (np. jego rozdzielczości) lub jego typu (wersja „stacjonarna” – desktopowa lub mobilna).

   Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

   Cookies używają obecnie praktycznie wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów, czasopism i gazet, itd. Korzysta z nich także nasza strona.

   Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

  • 2. Co robią cookies?

   Generalnie działają one na następujących zasadach:

   • • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
   • • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,
   • • nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,
   • • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
   • • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
   • • na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.
  • 3. Jakie są rodzaje plików cookies?

   Występują następujące podstawowe typy cookies:

   „Ciasteczka sesyjne” – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji (czyli do chwili zamknięcia przeglądarki). Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym oglądałeś stronę,

   „Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętują ulubiony układ kolorystyczny, albo układ menu na Twoich ulubionych stronach). Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany „śledzącymi” (tracking cookies),

   „Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Twoich preferencji i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkowników etc,i inne.

   Jako Administrator Danych informujemy, że korzystamy z cookies w następujących celach:

     1. a) niezbędne

   Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez zapewnienie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. Umożliwiają korzystanie ze strony internetowej np. do uwierzytelniania użytkownika i zapamiętywania wybranych przez niego ustawień strony, przykładowo poprzez personalizację wybranego języka i waluty.

     1. b) statyczne

   Statystyczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje. Zbierają dane na temat sposobu korzystania ze strony, co w efekcie umożliwia stałe ulepszanie zawartości i struktury naszej strony.

   Nazwa Przeznaczenie Data ważności Rodzaj
   _gid rejestrują unikalne ID, wykorzystywane do generowania danych statystycznych dotyczących tego, jak odwiedzający korzysta ze strony internetowej 1 dzień HTTP
   _ga rejestrują unikalne ID, wykorzystywane do generowania danych statystycznych dotyczących tego, jak odwiedzający korzysta ze strony internetowej 399 dni HTTP
   _ga_# wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony internetowej przez użytkownika, a także dat jego pierwszej i ostatniej wizyty na stronie internetowej. 399 dni HTTP
     1. c) marketingowe

   Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na naszej stronie internetowej. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

   Nazwa Przeznaczenie Data ważności Rodzaj
   _gcl_au Wykorzystywane przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam na stronach internetowych korzystających z ich usług. 3 miesiące HTTP
   _fbp Wykorzystywane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. 3 miesiące HTTP
 • 4. Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

  Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Pozwala na to zarówno informacja na temat ciasteczek zamieszczona na naszej stronie, jak też zmiana ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

  • • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
  • • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,
  • • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.,
  • • blokowania lub usuwania cookies.

  Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziesz pod następującymi linkami:

  Pozostawienie przez Ciebie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek. Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

 • 5. Do czego wykorzystujemy cookies?

  W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

  • • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,
  • • utrzymanie sesji Użytkownika strony.

  W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

  W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics, które gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

  Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na złożony przez nas wniosek. Nastąpi to tylko wówczas, gdy podejmiesz jakieś działania niezgodne z prawem lub szkodliwe dla nas.

 

Kliencie, Kontrahencie 

Poniżej znajduje się informacja na temat tego w jaki sposób KOYDO Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Państwa oraz ewentualnie osób, których dane nam zostaną przez Państwa udostępnione.

Przy udostępnianiu danych osobowych zobowiązani są Państwo do wykonania wobec Personelu oraz Przedstawicieli obowiązku informacyjnego wynikający z art. 13 i 14 RODO poprzez przekazanie tym osobom treści niniejszej klauzuli informacyjnej.

Wyjaśnienie terminów Personel oraz Przedstawiciele przedstawione jest w poniższej klauzuli.

Klauzula informacyjna

KOYDO Sp. z o.o. 81-044 Gdynia ul. Kartuska 15A/4 NIP: 9581738981

adres email do korespondencji: biuro@koydodesign.com

Klauzula informacyjna KOYDO sp. z o.o. dotyczy:

 1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi . KOYDO sp. z o.o. zawarła umowę (zwani dalej: „Przedsiębiorcami”);
 2. pracowników lub współpracowników klientów i kontrahentów . KOYDO Sp. z o.o., których dane zostały udostępnione . KOYDO sp. z o.o. w związku z zawarciem umowy (zwani dalej: „Personelem”);
 3. członków organów klientów i kontrahentów, prokurentów oraz pełnomocników, którzy zawierają umowy w imieniu klientów i kontrahentów . KOYDO sp. z o.o. (zwani dalej: „Przedstawicielami”).

KOYDO Sp. z o.o. 81-044 Gdynia ul. Kartuska 15A/4 NIP: 9581738981

 1. w przypadku Przedsiębiorców – w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną;
 2. w przypadku Personelu – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy . KOYDO sp. z o.o. a klientem lub kontrahentem, z którym Państwo współpracują, w szczególności w celu kontaktu w związku z wykonaniem umowy;
 3. w przypadku Przedstawicieli – w celu zawarcia i wykonania umowy, którą Państwo podpisują w imieniu klienta lub kontrahenta . KOYDO Sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej: „RODO”, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

  • Administratorem Państwa Danych Osobowych (dalej: „Administrator”) jest w 

KOYDO Sp. z o.o. 81-044 Gdynia ul. Kartuska 15A/4 NIP: 9581738981

 
 • Państwa Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. w przypadku Przedsiębiorców – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną;
  2. w przypadku Personelu lub Przedstawicieli – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • Jeżeli nie życzą sobie Państwo byśmy dalej przetwarzali dane prosimy o kontakt. Informujemy jednak, iż Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy.
 • Pani/Pana Dane Osobowe będą przechowywane przez . KOYDO Sp. z o.o. do czasu obowiązywania umowy oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. do czasu przedawnienia roszczeń.
 • Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane:
  1. podmiotom przetwarzającym, które realizują w imieniu i na rzecz . KOYDO Sp. z o.o.;
  2. podwykonawcom wspierającym . KOYDO Sp. z o.o. przy realizacji usług na rzecz klienta lub kontrahenta.
 • W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Państwu prawo:
  1. żądania dostępu do Państwa Danych Osobowych – w granicach art. 15 RODO;
  2. żądania od Administratora sprostowania Państwa Danych Osobowych – w granicach art. 16 RODO;
  3. żądania od Administratora usunięcia Państwa Danych Osobowych – w granicach art. 17 RODO;
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych – w granicach art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych – w granicach art. 21 RODO;
  6. przeniesienia Państwa Danych Osobowych – w granicach art. 20 RODO;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowane.
 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

W związku z art. 13 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest . KOYDO sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod adresem: ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, KRS: 0000097731
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: iod@oin24.pl lub pisemnie na adres podany w pkt. 1.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji oraz jeśli wyraziliście na to zgodę, także przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, w celu:
  1. podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. natomiast dane osobowe inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po jego zakończeniu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone w ciągu 3 miesięcy, w przypadku wyrażenia zgody na dalsze rekrutacje czas przetwarzania wyniesie 1 rok.
 5. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, serwisowe, operatorom pocztowym lub firmom kurierskim.
 6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Państwa dane osobowe.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowane.